Category Archives: שיקום ארץ ישראל

אוגוסט 31: שיקום ארץ ישראל

לאחר חורבן בית המקדש הראשון, הוא נבנה מחדש ולאחר מכן שוב נהרס, אך ההבטחה של אלוהים בפסוק הבא מתייחס גם לעתיד. יש פסוקים נוספים שמאשרים כי יגיע הזמן בעתיד ישראל ששיטת הקרבת הקורבנות יתחדשו, אך לא למען גאולה וטיהור מחטאים, אלא כטכס זיכרון בתקופת מלכות אלף השנים, ראה יחזקאל מה’

פברואר 3: שיקום ארץ ישראל

בעוד שהעולם מנסה להתעלם מהבטחות אלוהים לעם היהודי, ודוחה את מאמצי ישראל לנחול את הירושה של ארץ ישראל שאלוהים נתן לה, אנו שמחים ומודים לאלוהים על נאמנותו בשיקום ארץ ישראל ועם ישראל לשגשגם

נובמבר 16: שיקום ארץ ישראל

כאשר אנו קוראים את הפסוקים הללו בתפילה, אנו מייחלים ליום בו עם ישראל וארץ ישראל ישוקמו כליל וכל עם ישראל יוושע על ידי חסדו של אלוהים דרך אמונה במשיחו ישוע

ספטמבר 24: שיקום ארץ ישראל

המילה רחמים בפסוק הבא באה מהשורש רָחַם שניתן לתארו כאהבתה העמוקה של אם שהולידה את ילדה מעמקי רחמה. במילים אחרות, אלוהים אוהב את ירושלים אהבה עמוקה שלא ניתן לתארה. כהוכחה לאהבה זו, אלוהים מבטיח שפעם נוספת ביתו הארצי, בית המקדש, יבנה בה.

נובמבר 30: שיקום ארץ ישראל

הצו לשוב ולבנות את ירושלים ניתן לנחמיה על ידי המלך אַרְתַּחְשַׁסְתְּא בשנת 445 לפני הספירה. אין זה צרוף מקרים שהצו לשוב ולבנות את ירושלים ניתן בחודש ניסן, החודש בו יצאו היהודים מעבדות במצרים לחירות – החודש של פסח

נובמבר 12: שיקום ארץ ישראל

לאור הפסוקים של אתמול, אנו לא מופתעים ש”ביום ההוא” נראה את שיקום ארץ ישראל, קיבוץ העם היהודי ושיבתו לארץ, וכול אומות העולם עולים לירושלים להשתחוות למלך המלכים. רואים את כול זאת בנבואה הבאה של ישעיהו