Category Archives: צדקה

אוגוסט 27: צדקה

איוב החשיב את עצמו לצדיק כי הוא עשה הרבה מעשים טובים. אך הוא ציפה לתגמול למעשיו. לכן כאשר הוא לא קיבל משהו חזרה מאחרים הדבר חרה לו מאוד כאשר אלוהים הביט אל איוב, הוא ראה דברים מעבר למה שאיוב עשה, הדבר שהיה חשוב לאלוהים לראות  שאיוב היה ירא אלוהים איוב ל 24-28 אין אדם שיכול […]

אוגוסט 15: צדקה

במגילות המקוריות של התנך לא היו חילוקי הפרקים והפסוקים. הנביא ירמיהו המשיך להביא בפני העם את דבר אלוהים והסיבה שהוא יביא משפט ועונש על עמו ישראל

אוגוסט 9: צדקה

איוב היה איש צדיק ירא שמים. לפתע באו עליו כל מיני אסונות שהיה עליו להתמודד איתם: מות ילדיו, אובדן נכסיו וסבל גופני נורא. למרות ששאל את אלוהים שאלות, הוא לא חטא נגדו ולא דבר דברים רעים עליו.

מרץ 4: צדקה

יהודים רבים מאשימים את אלוהים על השואה. גם אלה שאוהבים ובוטחים באלוהים לא יכולים להבין למה אלוהים הרשה לרשע כזה לקרות ולהמשיך זמן כה רב. אבל אלוהים אינו זה שגורם לרשע, אך גם אינו מונע מבני אדם את הבחירה לעשות דברים רעים ונוראים. מה שאלוהים כן מבטיח הוא להיות עם ילדיו כשהם עוברים סבל ויסורים.

מרץ 3: דצקה

יהודים רבים (וגם לא יהודים) דוחים את אלוהים בגלל שהם חושבים שאינו הוגן כלפי כולם. אך הם שופטים אותו על ידי התקנים האישיים שלהם. חסדו של אלוהים הסולח אינו מבוסס על “הלב הטוב” של האדם, או מאמציו לעשות “מעשים טובים.” הסטנדרטים של אלוהים מבוססים על הקדושה שלו והצדק שלו שדורש כפרה על חטאים. לכן, מתחילת ההיסטוריה הכתובה בתנך, הוא נתן את הסטנדרטים שלו לאדם וחוה, החוק שלו והתוצאות של הפרת החוק ואי ציות לדברו. אך בנוסף לאזהרותיו, הוא גם סיפק דרך לסליחת חטאים, על ידי חסדו דרך דם הכפרה של קורבן תמים

מרץ 2: צדקה

על השומר של ישראל להבין את הקדושה של אלוהים. אלוהים אינו סובל חטא, הוא חייב להעניש אפילו חטא הקטן ביותר. אך הוא גם אלוהים מלא חסד ותמיד מוכן לסלוח

מרץ 1: צדקה

המסר של השומר על החומה אלוהים נתן לשומר על החומה מסר פשוט וברור להביא לעם ישראל. החלק הקשה אינו רק המסר אלא ההכרזה. להתעמת עם עם ישראל על חטאיו אינו דבר פשוט וקל, לא עבור המדבר ולא עבור השומע עם ישראל אינו רוצה לשמוע על חטאיו ועל משפט אלוהים ועונשו.  גם כיום בישראל, רבים אינם […]