Category Archives: פןרים

מרץ 19: פורים

ליהודים יש סיבות רבות לחגוג ולשמוח. נכון שהיו פעמים רבות שאסונות וסבל ופחדים שעברו על העם אסונות ובהלה, אך אלוהים תמיד בסופו של דבר היה ונשאר מגן ישראל

מרץ 18: פורים

אלוהים מסביר את היחס הייחודי שלו עם ישראל כבר בגן עדן בבראשית ג פסוקים 14ו15. ובפרק יב הוא מזהיר את העמים האחרים בעולם מה יקרה להם אם הם יקללו את עם ישראל

מרץ 14: פורים

מעניין שחג פורים חל בדיוק חודש לפני פסח. כפי שקרו למצרים אסונות עקב ניסיון לחסל את ישראל כך גם קרו אסונות בממלכת פרס מאות שנים לאחר מכן

מרץ 13: פורים

למרבה הצער, רבים חושבים שאלוהי התנך הוא שונה מאלוהים המתגלה בברית החדשה. אך אנו רואים במגילת אסתר שאלוהים היה ועודנו אלוהים של חסד. הפניה הדרמתית בעלילה בסיפור שלנו מתבססת על חן וחסד

מרץ 12: פורים

בסוף הסיפור, הרשע, המן נתלה על העץ שהכין כדי לתלות את גיבור הסיפור, מרדכי היהודי. המלך מעלה את מרדכי לאותה דרגה רמה שהייתה להמן, משנה למלך. גיבורת הסיפור שלנו, אסתר שבהתחלת חייה הייתה יתומה היא כעת מוכתרת מלכת פרס

מרץ 11: פורים

רק המלך יכול היה להציל את העם היהודי, ורק על ידי הוצאת צו חדש. אסתר הייתה חייבת לבוא בפני המלך ולהתחנן בפניו עבור עמה. כדי להתכונן לפגישה הבלתי קרויה הזאת, ביקשה אסתר שהעם יתפלל עבורה, אסתר ד’ 15 ו16

מרץ 10: פורים

המן הרשע תיכמן את דרכו למעמד של משנה למלך אחשוורוש. אך במקום להינות ממעמדו הרם, שנאתו השטנית למורדכי היהודי הניעה אותו להשתמש במעמדו כדי לנסות להשמיד את כול העם היהודי