Category Archives: חנוכה

דצמבר 30: חנוכה

החשמואים (מכבים) מלכו בישראל במשך מאה שנים בסוף היו למושחתים כפי שהיו המושלים לפניהם. אלוהים הסיר את ידו המברכת והמגנה מעל עירו האהובה. אויבים קמו עליה ואיימו על ישראל. המלך פנה לרומא לעזרה, רומא רק הייתה בתחילת דרכה להיות לאימפריה. בסופו של דבר האורח שהוזמן הפך למארח ובעל הבית, ורומא השתלטה ישראל וספחה אותה אל האימפריה

דצמבר 29

היהודים העדיפו לחגוג את חנוכת המקדש בחג הסוכות, בטו לחודש, באותו התאריך שהמלך שלמה חנך את בית המקדש הראשון. אבל בית המקדש לא היה מוכן ולכן חגגו אותו בכסלו באופן סמלי לחג הסוכות

דצמבר 28: חנוכה

אגדת הכד הקטן ממשיכה להוות חלק עיקרי מחג החנוכה. האגדה מספרת שכאשר הלוחמים היהודים המנצחים נכנסו לבית המקדש לטהר אותו מהטומאה של היוונים, מצאו כד קטן שהכיל כמות קטנה של שמן להדליק את מנורת התמיד הקדושה מספיק רק ליום אחד. למרבה הנס השמן הספיק לבעור שמונה ימים, מספיק זמן כדי להביא עוד שמן