Category Archives: הלל

יולי 11: הלל ושבח לאלוהים

סיימנו את סדרת הפסוקים והתפילות על תקופת צרת יעקב שתבוא בעתיד על עם ישראל, ונתחיל להתפלל על תקופת האבל הקרובה לזכר מאורעות של אסונות שפקדו את העם היהודי שמסתיימת ביום תשעה באב. כדי להתכונן לקראת השבועות הבאים, הבה ונתרכז היום על הריבונות והכוח של אלוהי ישראל

יוני 24: צרת יעקב – הלל ושבח לאלוהים

סיימנו עם הנבואות הקשות בשבוע שעבר, כעת אנו מסתכלים קדימה לסוף המושלם של משפט אלוהים של העמים . אז בואו ונצטרף ל144,000 היהודים שילכו אחר שה האלוהים בכל אשר ילך כשהם שרים שירי הלל לאלוהים

נובמבר 2: הלל ושבח לאל

כרגיל, אנו מהללים את אלוהים בחגיגות ראש חודש. נאמונותו של אלוהים לעם ישראל כוללת ברכות ועונשים כאשר העם ממרה את פיו. לכן טוב להודות ולהלל אותו כי טוב אדוני תמיד

אוקטובר 29: הלל ושבח לאל

גם לאחר סיום חגי ישראל עלינו להמשיך ולהלל את אלוהים על כל מי ומה שהוא ועל כל אשר עשה עבור עם ישראל, על ידי עם ישראל ודרך עם ישראל. יבוא היום בו בל הנבואות של אלוהים שנובאו בתנ”ך יתגשמו