Category Archives: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אוקטובר 23: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

במהלך השנים, הבת המלכותית, זאת אומרת עם ישראל, דחתה את אהבתו של אביה אלוהים האוהב והממלכה שנתן לה אלוהים התפצלה לשנים. אפרים, מלכות ישראל בצפון החליף את כתר המלכות היפה של אלוהים בכתר של גאווה. הוא דחה את הברית שאלוהים כרת איתו וכרת ברית עם המוות. הדבר גרם לאלוהים להעניש אותו. הכתר, שהוא היחס הייחודי של אלוהים עם בתו ישראל נרמס ויופיה נגוז

אוקטובר 22: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

כאשר אלוהים האב מדבר על הולדת בנו הבכור מבין העמים, שהוא עם ישראל, הוא רואה אותו כבת נתושה וזנוחה. הוא מרים אותה מאשפתות ורוחץ אותה באהבה מהתינופת, וכאשר היא גדלה הוא מלביש אותה בבגדי מלכות ושם כתר על ראשה

אוקטובר 17: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל אינו מונע ממנו את הצורך לחנך את ילדיו כאשר הוא מוצא לנכון לעשות זאת. אך בכל פעם שהוא מזהיר את העם על כך, הוא גם נותן לו הבטחה טובה

ספטמבר 16: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

ציון אינה רק מקום בישראל, אלא מרכז תכניתו של אלוהים עבור עם ישראל ועמי העולם. יבוא היום בו כל העמים יבואו ויעלו לציון וירושלים כדי להשתחוות לאלוהי ישראל

ספטמבר 15: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

המזמור הבא כנראה נכתב על ידי דוד המלך כאשר ברח מעירו האהובה ונס מפני בנו אבשלום. אך גם אם מישהו אחר כתב אותו, מחבר המזמור שאב אומץ מהידע שאלוהים לעולם לא יזנח את ציון. בחירתו של אלוהים בציון ובעם היהודי למען הגויים שגם הם ידעו אותו, יבטחו בו, ושתהיה להם יראת אדוני

ספטמבר 14: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

ארון הקודש נלקח בשבי במלחמה נגד הפלישתים שמתועדת בשמואל א פרק ד פסוקים 3 עד 11. הפלישתים לקחו את הארון לכמה מקומות בממלכתם, ולכל מקום שהוא הגיע ארעו להם אסונות, ראה שמואל א פרק ה פסוקים 1 עד 6

ספטמבר 13: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

כיום השם ציון מתייחס לכל ירושלים וגם לכל ישראל. המושג ציונות קשור לפוליטיקה ודת שמבוסס על הבטחות אלוהים לאברהם לתת לו ולצאצאיו דרך יצחק ויעקב את כל ארץ ישראל

ספטמבר 12: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

עם ישראל לא טיהר את הארץ באופן מוחלט מהיבוסים. כיום ממשיכים להילחם על ריבונות מוחלטת על כל ירושלים

ספטמבר 11 : היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

הר ציון אינו מאוד מרשים, בהשוואה להרים אחרים בישראל. הדבר שעושה את הר ציון למפורסם כל כך ולמקום עליו נלחמים יותר מכל הר אחר בעולם הוא שזה המקום שבחר אלוהים למשכן לו.

ספטמבר 10: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אלוהים הוא ריבון וכבורא העולם יש לו זכות בחירה. הוא בחר לברך את אברהם, ראה בראשית יב 1,2,5. הוא בחר את צאצאיו של אברהם, את יצחק ויעקב להיות העדים שלו לעולם, ראה ישעיהו מג פסוקים מ8 עד 12