Category Archives: גאולת וישועת ישראל

אוקטובר 18: גאולת וישועת עם ישראל

כפי שהיה בימי ירמיהו הנביא כך גם כיום עם ישראל מורד באלוהים, ואין לו יראה מפניו. בימי ירמיהו החזרה בתשובה והגאולה של העם הייתה לחזור לתורת משה. כיום התשובה היחידה היא חסדו של אלוהים דרך אמונה בישוע. רק ישוע הוא הדרך לסליחת חטאים של אלוהים. רק אמונה בו יכולה לסיים את מחזוריות המרד

אוגוסט 25: גאולת וישועת ישראל

אלוהים הבטיח שיושיע את עם ישראל בעתיד מכל אוייביו, אך יחד עם זאת הוא קרא לו לעתיד רוחני. הקריאה הזאת תקפה גם כיום. רבים בישראל חוששים ממלחמות רוחניות. ישראל הותקפה כל כך הרבה במישור המלחמתי, הנפשי, והפוליטי. היות ועם ישראל דחה את ישוע כמשיח והמושיע שלו, הוא נמצא במצב של בלבול ויאוש

אוגוסט 16: גאולת וישועת ישראל

יאשיהו היה אחד מהמלכים הצדיקים ביותר של ממלכת יהודה. הוא קרא לעם להכות על חטא ולשוב אל אלוהיו. הוא הרס את הבמות והמזבחות היכן שהעם הקריב קורבנות לאלילים ועשו מעשים נוראים של מרד. אך חזרתם בתשובה לאלוהים לא הייתה מכל הלב ולא עבר זמן רב שחזרו לסורם ולעשות את הרע בעיני אלוהים

אוגוסט 6: תשעה באב

מתוך אהבתו וחסדו, אלוהים מציע כל הזמן לעמו ישראל ולשאר בני האדם את הדרך לשחרור, ישועה וגאולה. אך להצעתו יש תנאי אחד, שהיא תבוא על ידי חסדו דרך אמונה בכפרה שלו – ישוע

יוני 3: צרת יעקב- גאולת וישועת ישראל

אלוהים נתן לנו את הזכות והאחריות להכריז את בשורת המשיח. אך בסופו של דבר הישועה באה על ידי רוח הקודש של אלוהים

יולי 1: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

ברור מהכתוב בתנך שיש חיים אחרי המוות הפיזי, חיי נצח מלאי אושר עם אלוהים, או חיי דראון עולם ללא אלוהים של חרפה וחרוק השיניים. הבחירה בידי כל אחד במשך חייו על כדור הארץ. הבחירה פשוטה למרות שיש שחושבים שקשה לעשותה

יוני 30: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

קשה לאלה שאוהבים את ישראל ואת העם היהודי לקלוט ששני שליש מהעם היהודי יכרת וימות, אך הדבר הטרגי ביותר הוא שהעם ימות מבלי שיוושע דרך אמונה בישוע. להיות נפרדים מאולהים לנצח זה דיראון עולם, אך תשאר שארית פליטה

יוני 29: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

היחידים שיכולים להשמיע קול אזעקה ולהזהיר את עם ישראל והעם היהודי הם אלה שיודעים ומאמינים באזהרותיו של אלוהים כפי שמתגלים דרך נביאיו בתנך