Category Archives: גאולת וישועת ישראל

אוגוסט 16: גאולת וישועת ישראל

יאשיהו היה אחד מהמלכים הצדיקים ביותר של ממלכת יהודה. הוא קרא לעם להכות על חטא ולשוב אל אלוהיו. הוא הרס את הבמות והמזבחות היכן שהעם הקריב קורבנות לאלילים ועשו מעשים נוראים של מרד. אך חזרתם בתשובה לאלוהים לא הייתה מכל הלב ולא עבר זמן רב שחזרו לסורם ולעשות את הרע בעיני אלוהים

אוגוסט 6: תשעה באב

מתוך אהבתו וחסדו, אלוהים מציע כל הזמן לעמו ישראל ולשאר בני האדם את הדרך לשחרור, ישועה וגאולה. אך להצעתו יש תנאי אחד, שהיא תבוא על ידי חסדו דרך אמונה בכפרה שלו – ישוע

יוני 3: צרת יעקב- גאולת וישועת ישראל

אלוהים נתן לנו את הזכות והאחריות להכריז את בשורת המשיח. אך בסופו של דבר הישועה באה על ידי רוח הקודש של אלוהים

יולי 1: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

ברור מהכתוב בתנך שיש חיים אחרי המוות הפיזי, חיי נצח מלאי אושר עם אלוהים, או חיי דראון עולם ללא אלוהים של חרפה וחרוק השיניים. הבחירה בידי כל אחד במשך חייו על כדור הארץ. הבחירה פשוטה למרות שיש שחושבים שקשה לעשותה

יוני 30: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

קשה לאלה שאוהבים את ישראל ואת העם היהודי לקלוט ששני שליש מהעם היהודי יכרת וימות, אך הדבר הטרגי ביותר הוא שהעם ימות מבלי שיוושע דרך אמונה בישוע. להיות נפרדים מאולהים לנצח זה דיראון עולם, אך תשאר שארית פליטה

יוני 29: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

היחידים שיכולים להשמיע קול אזעקה ולהזהיר את עם ישראל והעם היהודי הם אלה שיודעים ומאמינים באזהרותיו של אלוהים כפי שמתגלים דרך נביאיו בתנך

יוני 28: צרת יעקב – היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אנו מתחילים לראות בתנך שאלוהים תמיד מציע את חסדו, רחמיו וישועתו גם כאשר עליו להזהיר את עם ישראל שיעניש אותו קשות על חטאיו

יוני 27: צרת יעקב – גאולת וישועת ישראל

דניאל קיבל התגלות מאלוהים על תכניתו לגאולת עם ישראל על ידי ישוע המשיח. אף כי אין אנו יודעים בדיוק את התזמון של שבעים שבועי השנים, אנו כן יודעים שמטרת אלוהים היא לסיים את העוון ולהביא קץ לחטאי העם היהודי ושל ארץ ישראל